ایـ ـن روزهـ ـا جـ ـای خـ ـالـ ـی ” تـ ــو ” را بـ ـا عـ ـروسـ ـکی پـ ـر مـ ـی کنـ ـم

هــ مانـ ـنـ ـد تــ ـوســ ـت مـ ـرا ” دوسـ ـت نـ ـدارد ”

احسـ ـاس نـ ـدارد !امـ ــا هـ ـر چـ ـه هسـ ـت ” دل شـ ــکـ ــســ ــتـن ” بـ ـلد نیسـ ـت

Click here to enlarge