یک چیزی درونم سنگینی می کند...خیلی سنگین تر از این همه حرف نگفته...!