عـــشـــــقمان بازی حُکـــــمی بـــــود که

مَن از دِل مایــــه گـــذاشتـــم

و تو از خِشــــت

 

Click here to enlarge